Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

smok23

Użytkownik
 • Content Count

  86
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Początkujący

Informacje o profilu

 • Lokalizacja
  Katowice
 1. Ależ właśnie to wszyscy chcieli Ci wytłumaczyć - TA bateria NA TYM liczniku Nie przenosi się to na twierdzenie "TA bateria na WSZYSTKICH urządzeniach. Niniejszym zamykając dyskusję pozdrawiam Jacek
 2. Szanowny Esperymentatorze, Zwróć jeszcze uwagę na dwa aspekty wpływające na czas eksploatacji baterii 1. Temperatura pracy - przy zegarku jest ona ustabilizowana ( człowiek jest termostatem ) - przy liczniku rowerowym jest wielce zmienna a róznica kilku stopni ma wpływ na charakterystyki pracy i oczywiście nie jest to zależność liniowa. 2. Licznik rowerowy jest urządzeniem tylko i wyłącznie elektronicznym ( ma więc stały pobór prądu ) Zegarek jest urządzeniem elektroniczno-mechanicznym i pobór prądu ma charakter impulsowy ( prąd pobudzający silnik jest znacząco większy niż prąd pobierany przez elektronikę ( ten ma charakter stały ) Stwarza to całkowicie inne warunki pracy baterii w obydwu urządzeniach. I jeszcze jedno - tak zwane zużycie baterii to nic innego jak wzrost oporności wewnętrznej żródła prądowego. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić iż urządzenie o impulsowym poborze prądu ( biorąc średnią wartość ) powino dłużej funkcjonować od urządzenia o stałym poborze równym wartości średniej pierwszego. Najsłuszniejszym stwierdzeniem w tym wątku jest stwierdzenie kolegi cytochroma - "to tak jak porownywac banany i pomarancze" pozdrawiam Jacek
 3. Gwałtu rety !!! Słuchajcie mądrych ludzi a nie tych, którym się coś wydaje ( czyli bateriowymieniaczy ). Piotr w sposób wręcz łopatologiczny przedstawił wam podstawowe informacje z punktu widzenia zjawisk fizycznych. Zwróćcie proszę uwagą na fakt, iż czas rozładowania baterii mierzony do momentu uzyskania określonego minimalnego napięcia nie jest liniowo zależny od obciążenia tzn, jeśli bateria o pojemności np. 100 mAh obciążona odbiornikiem o poborze prądu 1 mA będzie funkcjonować przez 100 godzin, to wcale nie znaczy, iż ta sama bateria obciążona prądem 0.5 mA będzie działać 2x dłużej tj. 200 godzin. Czas rozładowania jest funkcją nieliniową względem obciążenia. To, iż bateria A w urządzeniu X działa dłużej niż bateria B w tym samym urządzeniu NIE ZNACZY, iż bateria A w urządzeniu Y będzie działąć również dłużej niż bateria B. Może być na odwrót. Druga sprawa typ baterii. Wspomniane tu baterie litowe i srebrowe mają inną charakterystykę rozładowania, tzn. w końcowym okresie żywota baterii w przypadku baterii litowej spadek napięcia na wykresie ma charakter bardziej ostry niż w przypadku baterii srebrowej. I ostatnia sprawa - pobór prądu przez odbiornik ( w tym przypadku możemy przyjąć impulsowy, ale liniowy ) jest proporcjonalny do napięcia zasilania. Wynika z tego ( co dla niektórych może wyglądać na absurd ), iż bateria o niższym napięciu może działać dłużej. Jeśli elektronika zegarka może działać na niższym napięciu to zastąpienie baterii litowej ( 2.0V ) srebrowę (1.55V) może zdecydowanie wydłużyć pracę zegarka bez wymiany baterii. ( i tak zachowuje się moje Movado - gdy oryginalna bateria - litowa 2.0V (RENATA 44) dobrych lat temu kilka została wycofana z produkcji zastąpiłem ją baterią srebrową 1.55V (Sony, Maxwell), która przy takiej samej pojemności zamiast 1 roku wytrzymuje przeszło 2 lata pozdrawiam Jacek (sklerotyk, co mimo wszystko pamięta jeszcze co nieco z fizyki)
 4. Witam, Przestudiowałem dziś Statut i przedstawiam poniżej swoje spostrzeżenia i uwagi. Nadmieniam, iż nie jestem prawnikiem, i spojrzałem na Statut ?okiem inżynierskim? Część mych uwag wynika z kontaktów z pewnymi stowarzyszeniami, które z biegiem czasu wraz ze zmianą ludzi w Radach i Zarządach ?zeszły na manowce? pozdrawiam Jacek § 5 Cel Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia "Klub Miłośników Zegarów i Zegarków" jest krzewienie i pogłębianie wiedzy o czasie i urządzeniach do jego pomiaru. wiedza o czasie ? raczej wiąże się z fizyką lub z zarządzaniem, a nie z techniką pomiaru i zegarkami § 7 Członkostwo 1. Członkiem zwyczajnym oraz honorowym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, obywatele polscy oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia ? na warunkach określonych w prawie o stowarzyszeniach. miejsce zamieszkania - stałe czy tymczasowe - rozróżnienie rezydent ? nierezydent ? może należałoby to uściślić aby w przyszłości nie pojawiły się nieprzewidziane problemy ? ( kochany urząd skarbowy ) § 8 Nabycie członkostwa 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz po opłaceniu składki członkowskiej. Brak definicji Członków Założycieli ze specjalnymi prawami ? bez tego nie można przyjąć żadnego Członka ? bo któż go rekomenduje ? § 9 Prawa i obowiązki członków 5. Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek: b. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, 1. Czy obowiązek uczestnictwa nie jest zbyt silnym wymogiem biorąc pod uwagę ogólnokrajowy zasięg stowarzyszenia ? 2. Czy biorąc pod uwagę limit 1000 Członków przy wyborze reprezentantów na walne, przy rozwoju stowarzyszenia choćby powyżej 100 Członków Zarząd nie będzie jedynie myślał tylko o tym, aby ?jak najmniej Członków pojawiło się na walnym ?? ? koszty obsługi i organizacji, sala ? § 10 Ustanie członkostwa 1. Członkostwo ustaje na skutek: a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, b. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 8 członków zwyczajnych, A więc NIE za nieopłacanie składek, nieprzestrzeganie regulaminu itp. - czyli BEZ OKREŚLENIA REGULAMINOWEJ PRZYCZYNY ? demokracja jak u Łukaszenki !!! c. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieopłacania składek członkowskich lub niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz nieprzestrzegania statutu bądź uchwał Stowarzyszenia, 2. Członkowie honorowi nie mogą zostać pozbawieni członkostwa w trybie przewidzianym w §10 ust. 1 lit. c (wykluczenia przez Zarząd). A więc Członek Honorowy MOŻE NIEPRZESTRZEGAĆ REGULAMINU i UCHWAŁ ? demokracja jak na Kremlu !!! § 11 Sympatycy i Ambasadorowie Klubu 3. Sympatyk może zostać wykreślony z listy sympatyków na skutek dobrowolnej rezygnacji lub wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia lub braku aktywnej realizacji jego celów. Może zdefiniujmy jak określamy aktywną realizację celów, albo usuńmy ten zapis § 13 Wybory władz 1. Władze wybieralne Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Generalnie wszystkie głosowania osobowe powinny być TAJNE 2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków danego organu Stowarzyszenia. Poza przypadkami odwołania, rezygnacji lub śmierci członka danego organu Stowarzyszenia, mandat członka danego organu wygasa z chwilą wykluczenia ze Stowarzyszenia oraz w z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ostatni pełny rok kalendarzowy działalności Stowarzyszenia. Cóż to jest sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia i kto je przygotowuje ? Domniemywam, iż jest to sprawozdanie finansowe przygotowywane przez Zarządu ( należy zmienić nazwę dokumentu ) A jeśli sprawozdanie to nie zostanie przyjęte to Zarząd w nagrodę będzie kontynuował działalność ? Czy nie powinno być ?z chwilą NIE zatwierdzenia? § 15 Walne Zebranie Członków 1. Walne Zebranie Członków: h. podejmuje uchwały o pozbawieniu członkostwa na wniosek Zarządu lub 8 członków zwyczajnych, Uwaga analogiczna jak w przypadku § 10 Ustanie członkostwa § 16 Zarząd 7. Członek Zarządu Stowarzyszenia może, w uzasadnionych przypadkach, otrzymać zwrot nadzwyczajnych kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji, w szczególności reprezentacji Klubu. Decyzję o zwrocie takich udokumentowanych kosztów podejmują Zarząd oraz Rada Klubu jednogłośnie. § 17 Rada Klubu 8. Członek Rady Klubu może, w uzasadnionych przypadkach, otrzymać zwrot nadzwyczajnych kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji. Decyzję o zwrocie takich udokumentowanych kosztów podejmuje Zarząd oraz Rada Klubu jednogłośnie. Czyli Zarząd z Radą może pojechać za obopólną zgodą w delegację na targi np. do Hong Kongu. Może należy bardziej uściślić nadzwyczajne wydatki, aby za parę lat ( niestety część osób w Radzie i Zarządzie się zmieni ) nie było powodów do niesnasek. § 19 Majątek i fundusze 21. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia. 22. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków, członków organów oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych ?osobami bliskimi?. W zasadzie Stowarzyszenie nie powinno w ogóle udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania żadnych podmiotów.
 5. Stary okrągły Da Vinci Rattrapante Ewiger Kalender - moje marzenie które się nigdy nie spełni. Niestety 41,5 mm to dla mnie o 5 mm za dużo :twisted: A nie ma sensu kupować zegarka "do miecia". Nowa koperta 43x51 to chyba tylko dla naszych budowniczych autostrad, którzy łopatą machają 24h/dobę i dzięki temu mają dobrze rozwinięte nadgarstki. Ale mimo wszystko czuję się członkiem klubu z racji posiadania Portofinka ( wprawdzie to ETA, ale na cyferblacie firma słuszna ) , oraz kieszonkowca rocznik 1918 ( tu oryginalny caliber IWC 19 lig. - jak zapisano w archiwach) pozdrawiam Jacek
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.