Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
News will be here

FORUM GŁÓWNE

Tematy zegarkowe


Regulamin forum Zegarkiclub.pl (KMZiZ)

Regulamin korzystania z forum KMZiZ

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania internetowego forum dyskusyjnego Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.
2. Forum Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków jest platformą prowadzoną przez Stowarzyszenie Klub Miłośników Zegarów i Zegarków, zarejestrowane pod numerem KRS 0000331397. Wszelkie znaki KMZiZ, oraz domena, są prawnie zastrzeżone i chronione.
3. Forum składa się z działów obejmujących szerokie spektrum tematów i zagadnień, głównie związanych z zegarkami i zegarami, służących przede wszystkim zamieszczaniu informacji, wiedzy, opinii oraz poglądów użytkowników i prowadzeniu dyskusji na ten temat.
4. Stowarzyszenie, o którym mowa powyżej, odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby administrowania forum, danych osobowych podanych przez użytkowników podczas Rejestracji na forum.
5. Forum tworzą jego Użytkownicy, a bezpośrednim nadzorem nad zawartością zajmuje się Zespół Administracyjny Forum (Administratorzy i Moderatorzy), przy czym ostateczny i decydujący głos w kwestiach spornych i porządkowych należy do Administratora.
6. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a ) Użytkownik - każda osoba zarejestrowana przez Administratora mająca dostęp do zawartych na Forum treści
b ) Użytkownik Profesjonalny - użytkownik związany profesjonalnie z branżą zegarkową autoryzowany przez Stowarzyszenie KMZiZ na podstawie odrębnej umowy o współpracy. Użytkownik Profesjonalny w ramach współpracy z Forum i Stowarzyszeniem może być upoważniony do publikowania informacji o markach, których jest przedstawicielem oraz ogłaszania konkursów i promocji dla innych Użytkowników
c ) Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Forum będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Forum
d ) Moderator - osoba pilnująca porządku w powierzonym dziale Forum. Członek Zespołu Administracyjnego
e ) Dział Forum – wyodrębniona, ze względu na przeznaczenie i zawartość merytoryczną, część Forum
f) Wątek - dyskusja w określonym temacie Forum
g ) Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika w danym Wątku
h ) Netykieta - zbiór nieskodyfikowanych, lecz będących w powszechnym użyciu, dobrych zasad obowiązujących w Internecie
i) PW - prywatna wiadomość
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą w równym stopniu Użytkowników, Zespół Administracyjny, jak i niezarejestrowanych gości Forum.

Rozdział II. Rejestracja, ochrona danych osobowych i prawa autorskie.

1. Rejestracja nie jest obowiązkowa do uzyskania dostępu do treści Forum, ale jest wymagana do uzyskania pełnych uprawnień Użytkownika do pisania Postów i rozpoczynania Wątków, oraz zamieszczania zdjęć, linków i plików. Treści anonimowe będą usuwane.
2. Użytkownik forum dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych w toku Rejestracji. Proces rejestracji obejmuje wypełnienie wszystkich pól formularza wyszczególnionych jako wymagane.
3. Administrator prowadzi rejestr Użytkowników.
4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników.
5. Administracja nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Dane Użytkowników są widoczne jedynie przez innych zarejestrowanych Użytkowników Forum. Jednocześnie Użytkownik rejestrując się na forum wyraża zgodę na otrzymywanie informacji rozsyłanych przez Stowarzyszenie Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.
6. Administrator zobowiązany jest zapewnić użytkownikowi wgląd do jego danych osobowych oraz umożliwić ich poprawianie.
7. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych, z tym że żądanie usunięcia danych, których podanie jest obligatoryjne przy Rejestracji, spowoduje zablokowanie użytkownikowi dostępu do forum.
8. Administrator nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem innych użytkowników forum, którzy mogą mieć dostęp do następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca zamieszkania, jeżeli dane te zostały zamieszczone w profilu danego użytkownika.
9. Administrator udostępnia dane osobowe jedynie odpowiednim organom władzy, takim jak Policja, Prokuratura, Sądy itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykorzystywane w serwisie pliki ciasteczek i numery IP wykorzystywane są wyłącznie w celu rozpoznania użytkownika podczas odwiedzania forum. Używając przeglądarek z wyłączoną opcją plików ciasteczek nie będzie możliwe korzystanie z Forum. Pliki ciasteczek umożliwiają dostosowanie wyświetlanej zawartości do zainteresowań i preferencji użytkownika.
11. Wszelkie materiały i zdjęcia opublikowane na Forum, Użytkownik może kopiować, drukować oraz przechowywać wyłącznie na użytek prywatny.
12. Użytkownik, zamieszczając na łamach Forum treści i zdjęcia, których jest autorem, automatycznie zezwala na ich wykorzystanie przez Stowarzyszenie KMZiZ w celach promocyjnych, publikacjach, środkach masowego przekazu, kanałach social media oraz innych formach promocji i dystrybucji, np. albumy, kroniki, ulotki informacyjne, pamiątki Klubowe itp.

Rozdział III. Zasady funkcjonowania i korzystania z forum.

1. Niedopuszczalne jest prowadzenie na forum dyskusji o charakterze politycznym oraz propagowanie treści politycznych, w tym promowanie jakiejkolwiek opcji politycznej, we wszelkich formach, w szczególności poprzez wypowiedzi na forum oraz treści i linki zamieszczane w sygnaturze lub profilu użytkownika forum. W razie wątpliwości o tym, czy niniejszy punkt regulaminu został naruszony, rozstrzyga Moderator lub Administrator.
2. Użytkownik może publikować na Forum Posty zgodne z obowiązującym prawem oraz dobrym obyczajem i zasadami Netykiety.
3. Za zamieszczane treści pełną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum przez Użytkowników, w tym również za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich publikacji.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na forum:
a ) treści sprzecznych z prawem
b ) treści naruszających dobra osobiste lub prawa innych osób
c ) wpisów zawierających ataki personalne, w tym na innych użytkowników forum
d ) treści zawierających określenia powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne
e ) wpisów niezwiązanych z tematyką forum
f ) materiałów objętych ochroną na gruncie prawa autorskiego lub prawa własności intelektualnej bez posiadania odpowiednich uprawnień w tym zakresie
g ) przekazów reklamowych w działach innych niż dział Rynek
h ) nieprawdziwych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej związanej z tematyką forum, w szczególności zatajanie faktu prowadzenia takiej działalności lub przypisywanie sobie jej prowadzenia
i ) Wpisów pozbawionych wartości merytorycznej
5. Przed założeniem wątku należy upewnić się, czy na forum nie istnieje wątek o analogicznej tematyce. Przed zadaniem pytania należy upewnić się, czy na forum kwestia objęta pytaniem nie była już dyskutowana.
6. Zapytania, na które użytkownik nie znalazł odpowiedzi przeszukując zasoby forum, zamieszcza się w pierwszej kolejności w wątku, którego tematyka obejmuje zagadnienie objęte zapytaniem. W razie braku takiego wątku zasadne jest założenie odrębnego wątku. Moderatorzy mają prawo zmiany tytułu wątku, jeżeli został on sformułowany niejasno lub w sposób, który nieoddane lub nieodpowiednio oddaje tematykę wątku.
7. W przypadku zamiaru zamieszczenia na forum cudzego utworu użytkownik jest zobowiązany uprzednio ustalić, czy zamieszczenie takiego utworu nie narusza praw osób trzecich.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonywanych na forum przez użytkowników.
9. Administrator nie odpowiada za przechowywanie prywatnej korespondencji użytkowników przekazywanej za pomocą funkcji „Prywatne wiadomości”.
10. Użytkownik forum, który chce zamieścić na forum treść mogącą służyć bezpośrednio lub pośrednio do uzyskiwania przychodów, w szczególności odnośnik (link/baner) do prowadzonego przez siebie bloga, sklepu internetowego lub odnośnik afiliacyjny, zobowiązany jest uzyskać na to zgodę Administratora.

Rozdział IV. Moderacja.

1. Moderator ma prawo w szczególności do:
a ) ingerowania w tytuły tematów oraz wpisy w poszczególnych tematach poprzez zmianę ich treści lub ich usuwanie bądź przenoszenie w ramach forum i łączenie tematów bądź ich dzielenie
b ) zamykania dyskusji w temacie bądź odbieranie możliwości wypowiadania się w temacie przez poszczególnych użytkowników forum
c ) zamykania Wątku w przypadku gdy udzielona została wyczerpująca odpowiedź na zadane przez autora pytanie lub dyskusja odbiega od początkowych założeń
2. Moderator w przypadku ingerencji w tytuł tematu lub treść wpisu zobowiązany jest zamieścić o tym informację, wskazując na przyczynę oraz charakter ingerencji.
3. Moderatorzy mogą stosować sankcje.
4. Decyzje Moderatorów nie podlegają dyskusji.
5. Moderatorzy i Administrator mają obowiązek reagowania na naruszenia przez Użytkowników niniejszego Regulaminu, Netykiety, prawa oraz dobrych obyczajów.

Rozdział V. Sankcje.

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika forum niniejszego regulaminu Moderatorzy lub Administrator mogą:
a ) udzielić użytkownikowi forum ostrzeżenia
b ) pozbawić użytkownika forum dostępu do forum na czas określony
c ) pozbawić użytkownika forum dostępu do wybranej części forum na czas określony lub nieokreślony
d ) zablokować użytkownikowi forum bezterminowo dostęp do forum, w tym poprzez uniemożliwienie przeglądania forum oraz dokonywania wpisów z konta tego użytkownika lub poprzez zablokowanie dostępu do forum z numeru IP, z którego korzystał użytkownik forum.
2. Moderatorzy mogą przyznać lub odjąć użytkownikom punkty ostrzeżeń. Uzyskanie sumarycznie 10 punktów ostrzeżeń skutkuje zablokowaniem dostępu do forum.
3. Moderatorzy, w przypadku rażącego lub nagminnego naruszenia regulaminu, mogą jednocześnie przyznać kilka punktów ostrzeżeń.
4. Decyzje Moderatorów nie podlegają dyskusji.

Rozdział VI. Przepisy porządkowe.

1. Użytkownik zobowiązany jest dbać o porządek swoich wypowiedzi i tworzonych Wątków oraz o przestrzeganie zasad Netykiety, w szczególności:
a ) zakładanie nowych wątków w odpowiednich działach. Każdy z działów ma opis określający jego tematykę. Wpisy powinny dotyczyć tematyki działu forum, w którym zostają zamieszczone, oraz tematu danego wątku.
b ) unikanie powielania istniejących już Wątków. Przed założeniem wątku dotyczącego jakiegoś zagadnienia, należy sprawdzić, czy Wątek na ten temat nie został już założony
c ) tytułowanie Wątków konkretnie i czytelnie, tak, aby tytuł wątku informował o jego treści
d ) dbanie o poprawność gramatyczną i ortograficzną własnych wypowiedzi
e ) edycja cytowanych wypowiedzi, tak aby pozostawała jedynie treść, do której się odnosimy
f ) dbanie o dobry nastrój prowadzonej wymiany zdań i temperowanie wypowiedzi
2. Zabronione jest umieszczanie wpisów wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób.
3. Zabronione jest umieszczanie materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych, naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich.
4. Zabronione jest umieszczanie Postów pod własnymi Postami. W celu uzupełnienia wypowiedzi należy użyć funkcji „Edycja”. Zasady funkcjonowania działu "Rynek" określone są odrębnym regulaminem.
5. Zabronione jest cytowanie zdjęć. Odstępstwo od tego może wynikać jedynie z kluczowego wpływu cytowanego zdjęcia na treść postu.
6. Zabronione jest dokonywanie wyceny oraz umieszczanie próśb o dokonanie wyceny.
7. Zabronione jest umieszczanie promocji i sprzedaży podróbek, w tym również wyrażania opinii będących popieraniem produkcji, sprzedaży oraz noszenia podrabianych czasomierzy.
8. Zabronione jest prowadzenie osobistej wymiany zdań. Treści skierowane prywatnie do innego Użytkownika lub wymagające reakcji konkretnej osoby powinny być przesyłane za pomocą „Prywatnej wiadomości”.
9. Zabronione jest umieszczania jakichkolwiek bezpośrednich przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług poza wyznaczonym specjalnie do tego miejscem. Niedozwolone jest również używanie nazwy użytkownika mającej kierować na strony internetowe lub będące nazwą producenta/dystrybutora.
10. Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników lub posługiwanie się nie swoimi danymi osobowymi. W szczególność niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego konta do logowania (nie dotyczy kont Administratora i Moderatorów).
11. Zabronione jest wytykanie innym Użytkownikom, niezgodności z Regulaminem, zamieszczanych przez nich treści. W celu zgłoszenia treści niezgodnych należy użyć funkcji „Zgłoś”.
12. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, niewymienionych powyżej.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie sprawy nie ujęte powyższym Regulaminem podlegają konsultacji z Administratorem.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, lub zaktualizowany. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na Forum.
3. Zatwierdzenia Regulaminu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia KMZiZ. Dane kontaktowe: [email protected].

 

 

 

2588 topics in this forum

 1. Co dalej z naszym Forum? 1 2 3 4 9

  • 205 replies
  • 7954 views
  • 913 replies
  • 138360 views
  • 86 replies
  • 3152 views
  • 1350 replies
  • 165216 views
  • 14 replies
  • 2112 views
  • 0 replies
  • 1327 views
 2. Kradzieże zegarków (w tym zagubione)

  • 21 replies
  • 5332 views
  • 9 replies
  • 2436 views
 3. Invenit et Fecit - Konkurs Młodych Talentów w Zegarmistrzostwie

  • 8 replies
  • 2047 views
 4. Ball Watches Adventure - czyli 5032 mile po USA z kolejową historią pomiaru czasu. 1 2 3 4 5

  • 103 replies
  • 53394 views
 5. Uwaga ! Ważny komunikat 1 2 3 4 45

  • 1112 replies
  • 61505 views
 6. Newsletter KMZiZ

  • 12 replies
  • 18625 views
  • 275 replies
  • 140785 views
  • 13 replies
  • 21497 views
 7. Pilot watch fanclub :) 1 2 3 4 136

  • 3387 replies
  • 375348 views
  • 296333 replies
  • 19209228 views
 8. Pokaż swojego field watcha! 1 2

  • 34 replies
  • 576 views
 9. Nurasy - fan club :) 1 2 3 4 376

  • 9393 replies
  • 559431 views
  • 1265 replies
  • 180934 views
 10. Kawa i Zegarki 1 2 3 4 55

  • 1359 replies
  • 55962 views
  • 6656 replies
  • 711983 views
  • 38 replies
  • 1453 views
  • 793 replies
  • 71987 views
 11. Fan Klub Chronografów 1 2 3 4 24

  • 593 replies
  • 30016 views
 12. Moje zegarki z tej samej marki 1 2 3 4 11

  • 264 replies
  • 17233 views
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.